Joost Termeer

 

HomeWerkervaringJoost Termeer - gangBiologie / NLT

 

Werkervaring

Plaatsvervangend rector Fons Vitae Lyceum      

Als plaatsvervangend rector ben ik verantwoordelijk voor de portefeuilles:

Mijn overtuiging

Historie Fons Vitae Lyceum
De geschiedenis van het Fons Vitae Lyceum voert terug tot de oprichting in 1914 door de Zusters Franciscanessen van Heythuysen, oorspronkelijk als rooms-katholieke meisjesschool. Een meisjesschool is het allang niet meer; sinds 1968 is het lyceum een gemengde school (havo, atheneum en gymnasium) voor leerlingen uit heel Amsterdam en omstreken.

Visie
Het Fons Vitae Lyceum is de plek waar leerlingen verantwoordelijkheid leren nemen voor de ontwikkeling van hun talenten en voor het bereiken van hun successen. Onze school biedt onderwijs met ruimte voor verschillen in een kleinschalige en overzichtelijke omgeving waar betrokkenheid centraal staat en je kunt zijn wie je bent.

Kernwaarden

2014-heden: plaatsvervangend rector

Projectmanager outreach (UvA / FNWI)

Als projectmanager ben ik verantwoordelijk voor het outreach beleid van de faculteit FNWI van de UvA (bèta faculteit). De FNWI / UvA biedt en ontwikkelt aansluitingsactiviteiten en professionaliseringstrajecten via een sterk inhoudelijk programma. We richten ons hierbij op verschillende doelgroepen:

Leerling-activiteiten richten zich op klassen (sciencelabs) of individuele, excellente leerlingen (masterclasses en collegereeksen).

Voor docenten zijn er nascholingscursussen, professionele leergemeenschappen, docentencongressen of leskisten. Alle aansluitings-activiteiten zijn gericht op valorisatie van de FNWI onderzoeksthema’s. Hierbij werken we samen met het bestaande docentennetwerk  bètapartners en de itsacademy. Al deze programma’s hebben als doel mensen (zowel leerlingen als docenten) te bevliegen op vak-inhoud en in een breder kader na te denken over de kwaliteit van onderwijs. 

Uitleg van onze activiteiten treft u in het document Outreach FNWI
Een uitbreid overzicht van de activiteiten die we aanbieden treft u op http://www.betaonderwijs.uva.nl
De actuele agenda treft u op http://www.betaonderwijs.uva.nl/agenda

2011-2014: projectmanager

Projectleider Sprint UP (UvA / FNWI)

Het Sprint UP project heeft als doelstelling om docenten uit het hoger onderwijs en het voortgezet onderwijs uit te wisselen. Door HO docenten in het VO lessen te laten verzorgen krijgen zij een beter beeld van het voortraject dat hun studentenpopulatie heeft doorlopen. Door VO docenten in het HO te detacheren krijgen zij de mogelijkheid onderwijsmateriaal te ontwikkelen in een academische omgeving of kunnen ze bachelor-onderwijs verzorgen.

2012-2013: projectleider

Projectleider DOT (docent-ontwikkelteams) e-learning (UvA / FNWI)

Het principe van een DOT is om doorlopend docenten te professionaliseren in teams. Deze DOT richtte zich op e-learning. Binnen een DOT werken sub-teams aan door henzelf gestelde doelen.

2013: projectleider

Innovatie Impuls E-klassen en PAL's (UvA / AMSTEL-Instituut)

Dit project richt zich op het inzetten van E-klassen in het voortgezet onderwijs waarbij PAL's worden ingezet ter ondersteuning. Er vindt een sterke samenwerking plaats tussen voortgezet en hoger onderwijs in de bètavakken.

Dit is een vervolg van het project e-klassen
Zie ook: projectbeschrijving e-klassen

Getrainde studenten en e-PAL’s (PAL = Persoonlijk Assistent Leraar), worden ingezet bij de uitvoering en ondersteuning van de E-klassen en werkcolleges. Daarnaast verzorgen de hogeschool en universiteit aanvullende gastcolleges en verdiepingsonderwijs. Dit concept leidt ertoe dat het aantal contacturen van vakdocenten kan worden gereduceerd en de begeleiding van leerlingen deels wordt verzorgd door studenten.

2010-2011: projectleider

Onderzoeken, ontwerpen en modelleren in een leerlijn (UvA /Amstel-Instituut)

Onderzoeken, ontwerpen en modelleren vormen de basis van de natuurwetenschappen en techniek. Deze vaardigen worden op school bij verschillende bčtavakken en bij techniek aangeleerd. Het geeft inzicht in de probleembenaderingen van wetenschappers en ingenieurs en motiveert leerlingen.

Probleem is dat dit vaardigheidsonderwijs in de praktijk van de meeste scholen te versnipperd wordt aangeboden. Een samenhangende leerlijn van onderbouw tot bovenbouw waarin verschillen schoolvakken hun deel leveren zou een geweldige impuls kunnen leveren aan het onderzoekend en ontwerpend leren op scholen.

Meer informatie vindt u op url: http://www.betapartners.nl/leerlijn

2009-2010: projectleider

NIBI (UvA / AMSTEL-Instituut)

2009- heden: commissielid NIBI onderwijsconferentie

E-klassen (UvA / AMSTEL-Instituut)

Het project e-klassen moet de mogelijkheid bieden op een uitdagende manier met een van de nieuwe vakken bezig te zijn. Dit kan gebonden zijn aan een les maar ook plaats en tijdsonafhankelijk worden ingezet. We zoeken zoveel mogelijk naar koppelingen met het hoger onderwijs, ontwerp- en onderzoeksactiviteiten en masterklassen.

Wat is een e-klas?
Een E-klas is een rijk gevulde elektronische leeromgeving, ingericht met studiewijzers, digitaal lesmateriaal, software, video-instructies, animaties, (zelf)toetsen, ‘chat’functies voor leerlingen en docenten en streaming-video’s. Het idee is dat VO-scholen samen met het hoger onderwijs E-klassen ontwikkelen en uitvoeren voor één of meer bètavakken (Biologie, Natuurkunde, Scheikunde, NLT en Wiskunde D).

Meer informatie vindt u op url: http://www.e-klassen.nl

2008 - 2011: projectleider

Joost Termeer-gang (Cartesius Lyceum)

In de periode 2008 -2009 was het Cartesius lyceum (HAVO-VWO school in Amsterdam) bezig met een grote verbouwing. Als vertegenwoordiger van de bèta-sectie heb ik mede zorggedragen voor de implementatie van een vernieuwend onderwijs concept. De bèta-lokalen zijn gesitueerd in een gang en zijn vernoemd naar mijn persoon vanwege bewezen diensten.

Zie ook: Joost Termeer - gang

2008 - 2009: Vertegenwoordiger bèta-sectie

EHvA gastdocent 2 de graads lerarenopleiding (UvA / AMSTEL-instituut)

I.v.m. ziektevervanging heb ik een cursus algemene natuurwetenschappen verzorgd aan de tweede graads leraren opleiding  van de HvA.

2007: Docent science

Ontwerpdocent BOS school CVBO (UvA / Cartesius Lyceum)

De Commissie Vernieuwing Biologieonderwijs is bezig met de ontwikkeling en invoering van samenhangend biologieonderwijs volgens de concept - context benadering. Voor het CVBO heb ik een online lessenseries ontwikkeld, getest in mijn eigen lessen en verzorg ik lezingen om docenten voor te bereiden op de invoering .
Meer informatie vind u onder de knop: Biologie

2006 - 2009: Ontwerper
2006 – heden: lezingen

Biologie docent Cartesius Lyceum (Cartesius Lyceum)

Gedurende een aantal jaar heb ik mijn baan bij de universiteit gecombineerd met een baan als eerstegraads bevoegd biologie docent. Ik heb mij gespecialiseerd in HAVO didactiek.

2006 - 2009: Biologie docent

Bètapartners (UvA / AMSTEL-Instituut)

Bètapartners is het netwerk van de vier hoger onderwijs (HO)instellingen VU, UvA, HvA en Inholland en 30 scholen voor Voortgezet Onderwijs (VO) in de provincie Noord-Holland en Flevoland, het Gooi en in en om Amsterdam.
Zij hebben de handen ineen geslagen om de keuze van havo en vwo leerlingen voor een bèta/technische studie aantrekkelijker te maken en het onderwijs in deze vakken te verbeteren.

Enthousiasme, kennisdeling, kennisontwikkeling en innovatie zijn daarbij de steekwoorden.

Het netwerk heeft zich ontwikkeld tot een platform voor kennisdeling en kennisontwikkeling en een proces- en projectmotor voor innovatie en kwaliteit op dit gebied.

Meer informatie vind u op url: http://www.itsacademy.nl à keuze betapartners

2004 - 2008: secretaris
2008 - 2011: projectleider / voorzitter

its academy (UvA / AMSTEL-Instituut)

In de regio Noord-Holland / Flevoland hebben c.a. 40 scholen samen met de UvA, VU, HvA en INHOLLAND het initiatief genomen tot de oprichting van een Informatica, Techniek en Science Academy . In de its academy bieden de scholen en het hoger onderwijs gezamenlijk de vakken Informatica, NLT en Wiskunde D aan voor leerlingen uit havo en vwo. Daarnaast en aanvullend worden op de HO-instellingen in de regio its labs ingericht als leer / werkplaatsen voor talentontwikkeling.

Meer informatie vind u op url: http://www.itsacademy.nl

2007 - 2008: projectleider website its academy / medewerker
2008 - heden: projectleider e-klassen

Nascholing (UvA / CMA / AMSTEL-Instituut)

Om leraren te ondersteunen bij de inzet van vernieuwende ontwikkelingen in hun les, begeleid ik implementatieprojecten of train ik docenten.

2000 - heden: trainer / begeleider

DNA fingerprint (UvA / CMA / AMSTEL-Instituut)

In de periode 2003-2004 bood de UvA leerlingen hulp bij een profielwerkstuk. Leerlingen kregen de mogelijkheid hun eigen onderzoeksvraag verder uit te werken waarbij ze gebruik konden maken van gel-elektroforese technieken.

2003-2004: docent / begeleider

Project Bètabrug (UvA / AMSTEL-Instituut)

Het Bètabrugtraject is een programma waarin leerlingen de exacte vakken kunt bijspijkeren om toegelaten te kunnen worden tot een bètastudie.

2005 - 2006: docent biologie

ICT netwerkproject (UvA / AMSTEL-Instituut)

Scholen willen graag ICT-gereedschappen toepassen in verband met de onderwijskundige voordelen bij o.a begripsvorming en onderzoekend leren. Een juiste implementatie vraagt om beleid, investeringen en scholing van docenten en TOA's.

2002 - 2004: trainer / begeleider

MISE (UvA / AMSTEL-Instituut)

Motivation In Science Education is een samenwerkingsverband tussen Rusland, Oostenrijk en Nederland. Binnen dit project worden binnen de natuurwetenschappelijke vakken leeractiviteiten ontwikkeld om leerlingen te motiveren en actief deel te laten nemen aan het leerproces. Docententeams hebben innovatieve lesvoorbeelden uitgewerkt volgens een vernieuwende didactiek. M.b.v. video worden lessen geanalyseerd. Via disseminatie moet de continuïteit gewaarborgd worden.

2002 - 2004: ontwerper / projectmedewerker

@beta (UvA / AMSTEL-Instituut)

@beta is ontwikkeld om het zelfstandig leren van natuurwetenschappelijke concepten op school en thuis te ondersteunen. Uitgaande van een activerende didactiek is er aandacht voor de integratie van theorie en practicum.
http://www.science.uva.nl/research/amstel/@beta/

2002 - 2004: (didactisch) ontwerper

ICT rijk veldwerk (UvA / AMSTEL-Instituut)

Amstellyceum, Hervormd Lyceum Zuid, De Praktijk en het AMSTEL Instituut werken samen om te zoeken naar een mogelijkheid m.b.v. dataloggers een ICT onderzoeksinstrument te integreren binnen het biologieonderwijs. Hierbij staat het zelfstandig doen van onderzoek centraal. Op deze wijze hopen we dat veldwerkonderzoek op school meer raakvlakken krijgt met echt wetenschappelijk onderzoek.

2005 - 2006: coördinator / (didactisch) ontwerper / trainer

Motiverend onderwijs door niveaudifferentiatie en keuzevrijheid (UvA / AMSTEL-Instituut)

Het Petrus Canisius College, De Praktijk en het AMSTEL Instituut werken samen om te zoeken naar mogelijkheden leerlingen in de Tweede Fase te motiveren en af te halen van de fixatie op het behalen van het examen. De doelgerichtheid in de bovenbouw fnuikt enthousiasme en creativiteit. Differentiatie op achtergrond van de leerlingen en meer vrijheid in onderwerpkeuze moeten deze motivatieproblemen oplossen.

2005 - 2006: (didactisch) ontwerper / trainer

Expertise centrum ICT in de natuurwetenschappen en techniek (UvA / AMSTEL-Instituut)

Het expertisecentrum heeft verschillende deelprojecten gedefinieerd. Alle met als doel te zoeken naar een didactisch juiste integratie van ICT in natuurwetenschappelijke lessen. Expertisecentrumprojecten zijn met de toevoeging "EC" gemarkeerd.

Een uitgebreidere verslaglegging van de Expertisecentrumactiviteiten kunt u nalezen in het verslag zoals ik dit opgestuurd heb aan het ministerie ter eindverantwoording.
Eindverslag expertisecentrum

2004 - 2006: projectleider

Coach Junior voor het VMBO (EC) (UvA / AMSTEL-Instituut)

Voor het VMBO is een website ontwikkeld die leraar en leerling ondersteunt bij het gebruik van het meetpakket Coach Junior. Het gebruik van een dergelijk pakket vraagt een specifieke aanpak van een docent en extra vaardigheden van leerlingen. De lessen zijn uitgewerkt volgens Marzano.
Coach Junior VMBO website

2004 - 2006: projectleider / ontwerper

Primair onderwijs (EC) (UvA / AMSTEL-Instituut)

Voor het PO is een soortgelijke zoektocht gestart. Dit vraagt echter een totaal andere aanpak. Nederlandse leerlingen zijn nog nauwelijks bekend met natuurwetenschappen en zijn weinig getraind in het aannemen van en onderzoekende houding. Er is een lessenseries ontwikkeld die de van nature aanwezige leergierige onderzoekende houding moet stimuleren (onderzoekend leren).

2004 - 2006: projectleider

Coach Thuis voor HAVO VWO (EC) (UvA / AMSTEL-Instituut)

Door het succes van de aanpak bij het VMBO is er voor HAVO / VWO een website ontwikkeld die eveneens volgens een Marzano didactisch kader lesmateriaal aanbiedt. Leerlingen zoeken vanuit een probleemstelling in stappen naar een verklaring.
Los van het feit dat hier veel leuk en uitdagend lesmateriaal is te vinden biedt het ook de mogelijkheid aan docenten en leerlingen zich voor te bereiden op het naderende IMEX/COMPEX examen van 2007. Als start is een onderzoek verricht onder gebruikers om beter zicht te krijgen op de manier waarop Coachthuis wordt ingezet.
http://www.science.uva.nl/coachthuis

2004 - 2006: projectleider / ontwerper

Trainer nascholing (UvA / CMA / AMSTEL-instituut)

Trainer van docenten voor het gebruik van educatieve software (o.a. Coach) /
Begeleider van ICT implementatietrajecten voor scholen.
2000 - 2010: trainer / begeleider

Medewerker ICT systeemgroep Educatieve Faculteit Amsterdam (HvA)

1999-2000: medewerker ICT systeemgroep